HoàngTuan123456

Thông thạo tiếng Anh và TBN
Yêu thích lịch sử chính trị, lịch sử.
Thích bơi và cờ vua