TOTORO07 - Dịch giả của MẸO SỐNG

"As you grow up, always tell the truth, do no harm to others and don't think you are the most important being on Earth." Khi con trưởng thành, hãy luôn nói sự thật, đừng làm hại người khác, và đừng nghĩ mình là người quan trọng nhất thế gian. - Giết con chim nhại - Harper Lee
  • Categories
  • Nav menu