Vivian Vũ

Cái gì là của mình thì vĩnh viễn sẽ là của mình, còn cái đã không thuộc về mình thì dù có cưỡng cầu cũng bằng không.