fireant

Hãy thành thật với chính bản thân trước khi đòi hỏi sự thành thật của người khác!