LanAnhBui

Là một bông hoa lặn lẽ trong rừng hoa.
Đến khi nào thì rừng sẽ hết hoa?