Minh Long

Người, hoặc là cô độc, hoặc là dung tục.Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn?nnnnnnGggggggggggggggg