Trương Thiên Tứ - Dịch giả của MẸO SỐNG

Đừng cố trở thành người thành công, Thay vào đó hãy cố trở thành người có giá trị. Try not to become a man of success, Rather than a man of value. Albert Einstein.
  • Categories
  • Nav menu