Trương Thiên Tứ

Đừng cố trở thành người thành công,
Thay vào đó hãy cố trở thành người có giá trị.

Try not to become a man of success,
Rather than a man of value.
Albert Einstein.