Thị Trinh Nguyễn - Dịch giả của MẸO SỐNG

Sự tồn tại tạm thời của chúng ta không hề vô nghĩa. Nó khiến chúng ta có trách nhiệm hơn với sự tồn tại của mình. _ Man's Search for Meaning _
  • Categories
  • Nav menu