Tue San Tran

"Lạc quan và luôn hướng về tương lai" đó là phương châm sống của tôi.