Giới Thiệu Bài Dịch (Facebook Message)


  • Là phần giới thiệu cho bài dịch của bạn khi được xuất bản lên Fanpage trên Facebook.

  • Phải được viết nó ở góc nhìn ngôi thứ nhất (thể hiện quan điểm cá nhân của Dịch Giả với nội dung gốc).

  • Sẽ có số lượng từ quy định tối thiểu cho phần Giới Thiệu này.